Banner
Gol Logo Uj   arcera uj

Munkalehetőségek

Gépkocsivezető és betegkísérő kollégákat keresünk!
Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Kiskunhalas településeken és vonzáskörzetükben.
Gépkocsivezető alkalmazás feltétele: 8 általános iskola és B kategóriás jogosítvány.
Betegkísérő alkalmazás feltétele: 8 általános iskola.
Részletes önéletrajzokat, telefonos és e-mail elérhetőséggel a következő e-mail címre kérünk: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A GÓL-DIATRANS Egészségügyi Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja az álláshirdetésre jelentkező, illetve önéletrajzot beküldő személyeket (a továbbiakban: érintett) a hatályos adatvédelmi jogi szabályozásnak -különösen a 679/2016 GDPR Rendeletnek - megfelelően az adatkezelési gyakorlatáról:

 1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: GÓL-DIATRANS Egészségügyi Kft.

Székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 118.

Képviselő: Matúzné Szabó Nóra

Adószám: 11428417-1-03

Cégjegyzékszám: 03-09-105508

Weboldal elérhetősége: https://www.euszati.hu/

Központi elérhetőségek: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Tel.: +36 30 826 1604; + 36 76/504-977; +36 76/500-130

Adatvédelmi tisztviselő: Borbély Zsolt, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 1. Irányadó jogszabályok
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.).
 1. Adatkezelés bemutatása

CÉLJA

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

JOGALAPJA

ADATTÁROLÁSI IDŐ

Az állásra jelentkezés, a pályázói jelentkezés elbírálása.

 

Az önéletrajzba foglalt személyese adatok

A pályázó személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)[1]

Az adott pozíció betöltését követő 3. hónap végéig

3.1. Az adatkezelés célja és jogalapja: Az adatkezelés célja az állásra jelentkezés, a pályázói jelentkezés elbírálása. Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett és önkéntes hozzájárulása, amely alapján Ön a pályázati anyag részünkre történő (elektronikus/postai/személyes) megküldésének tényével ezen tájékoztató értelmében hozzájárulását adja a pályázati anyagában megadott személyes adatainak kezeléséhez.  Az önéletrajza személyes átadása esetén – mielőtt önéletrajzát átadja Adatkezelő részére- Ön kérheti, hogy Adatkezelő nyomtatott formában adja át jelen adatkezelési tájékoztatót.

3.2. A személyes adatok címzettje: Az Ön által megadott adatokhoz Adatkezelő ügyvezetése, a meghirdetett álláshely közvetlen felettese, a pályáztatásban résztvevő további dolgozók férhetnek hozzá. Adatkezelő a pályázati anyagát harmadik személy részére nem továbbítja.

3.3. A személyes adatok köre: A megadott személyes adatok köre az Ön által megküldött önéletrajzba, motivációs levélbe vagy esetlegesen a pályázói adatlapba foglalt személyes adatok. Adatkezelő csak az adatkezelési célhoz és mértékéhez feltétlenül szükséges mértékben kezeli az Ön adatait.

3.4. Az adatkezelés időtartama: A pályázói adatokat Adatkezelő legfeljebb az adott pozíció betöltését követő harmadik hónap végéig kezeli.  Az Ön kifejezett hozzájárulása – amennyiben ehhez a pályázói hozzájáruló nyilatkozatban külön hozzájárult - alapján Adatkezelő az Ön pályázati anyagát a közeljövőben várhatóan meghirdetésre kerülő állásra jelentkezés céljából ennél hosszabb ideig, de legfeljebb az adott pozíció betöltését követő 6. hónapig végéig tárolja.

 1. Tájékoztatás az Önt megillető jogokról

Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van

 1. kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

ezen belül, hogy a Társaságunk mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli; Társaságunk kinek, milyen célból, milyen jogalapon, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy továbbította az Ön adatait;

 1. az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését írásban kérni;
 2. törlését kérni meghatározott feltételek esetén kivéve, ha törvényi előírás Társaságunkat az adatok további tárolására kötelezi, ilyen feltétel például: a jogellenes adatkezelés, vagy ha Ön visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja, vagy ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 3. zárolását kérni (adatkezelés korlátozásához való jog), amelynek során a zárolás addig tart amíg azt az érintett által megjelölt indok szükségesség teszi (például, ha az érintett a Társaságunk jogszerű adatkezelését vitatja és hatósági vagy bírósági eljárást kezdeményez, a Társaság a hatóság vagy bíróság megkereséséig tovább tárolja az adatot, majd ezt követően törli vagy ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helytállóságát, a helyzet tisztázásának időtartamára az érintett kérheti a személyes adatok zárolását).
 4. Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti a fent található elérhetőségekre címezve, amely alapján a törlést Adatkezelő a kérelem beérkezését követő 3 munkanapon belül végrehajtja.

Amennyiben Ön az eddigiekben részletezett jogaival élve, írásban megkeresi Társaságunkat, megkeresésére Társaságunk a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb, de legfeljebb 25 napon belül válaszol az Ön által megadott elérhetőségére.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.

Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. Az Adatkezelő az adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki és szervezési garanciákat nyújt az adatok jogszerű kezelésére és az érintetti jogok biztosítására.

Amennyiben további kérdése van az Ön személyes adatainak kezelését illetően, készséggel állunk rendelkezésére elérhetőségeinken!

 

[1] GDPR 6. cikk (1) a) pontja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;